Glossario

JLPT N5 八 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 三月さんがつ八よう日かにイベントがあります。 San gatsu youka ni ibento ga arimasu. C’è un evento l’8 marzo. #2 明日あしたの食事しょくじパーティーに八はち人にんが来きます。 Ashita no shokuji paatii ni hachi […]

Leggi tutto »

JLPT N5 七 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 私わたしは七しち月がつに生うまれた。 Watashi wa shichi gatsu ni umareta. Sono nato a luglio. #2 一週間いっしゅうかんは七日なのかだ。 Isshuu kan wa nanoka da. Una settimana è

Leggi tutto »

JLPT N5 六 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 六個ろっこがほしいです。 Rokko ga hoshii desu. Ne vorrei otto. #2 7人しちにんにケーキが六つむっつしかない。 Shichi nin ni keeki ga muttsu shika nai. Ci sono solo

Leggi tutto »

JLPT N5 五 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 私わたしは、五人ごにん家族かぞくです。 Watashi wa, gonin kazoku desu. La mia famiglia è di 5 elementi. #2 私わたしの誕生日たんじょうびは五月ごがつ一日ついたちです。 Watashi no tanjoubi wa gogatsu tsuitachi

Leggi tutto »

JLPT N5 四 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 四月しがつから学校がっこうが始はじまります。 Shigatsu kara gakkou ga hajimarimasu. La scuola inizia ad aprile. #2 一年いちねんには四よつの季節きせつがある。 Ichinen ni wa yotsu no kisetsu ga aru.

Leggi tutto »

JLPT N5 三 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 今年ことしは三十歳さんじゅっさいになります。 Kotoshi wa sanjuu sai ni narimasu. Quest’anno compio trent’anni. #2 私わたしの誕生日たんじょうびは9月くがつ三日みっかです。 Watashi no tanjoubi wa kugatsu mikka desu. Il mio

Leggi tutto »

JLPT N5 二 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 水みずを二ふたつください! Mizu o futatsu kudasai! Due acque per favore! #2 二に月がつはとても寒さむいです。 Ni gatsu wa totemo samui desu. Febbraio è molto freddo

Leggi tutto »

JLPT N5 一 Significato 意味 Lettura on 音読み Lettura kun 訓読み Tratti 画数 Radicali 部首 Componenti 部品 Varianti 異体字 Composti on:  Composti kun:  Ordine tratti Storia del kanji:  Storia Heisig:  Storia alternativa:  Esempi: #1 私わたしの誕生日たんじょうびは一月一日いちがつついたちです。 Watashi no tanjoubi wa ichi gatsu tsuitachi desu. Il mio compleanno è il primo di gennaio. #2 一人ひとりで学校がっこうへ行いきます。 Hitori de

Leggi tutto »

用 Traduzione:  Lettura on:  Radicali:  Lettura kun:  Componenti:  Tratti:  Varianti:  Composti on: Composti kun:  Ordine dei tratti Antica forma Origine del kanji: Storia Heisig: Storia alternativa:

Leggi tutto »

仕 Traduzione:  Lettura on:  Radicali:  Lettura kun:  Componenti:  Tratti:  Varianti:  Composti on: Composti kun:  Ordine dei tratti Antica forma Origine del kanji: Storia Heisig: Storia alternativa:

Leggi tutto »